November birthdays

 

 

NOV 18 John H. Hughey 430
NOV 21 Frank Faustino 453
NOV 24 Phil Edwards 353